Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Commissies
Overige activiteiten
Historie
Bibliotheek SamuŽl
Brand 1901
Gebrandschilderd raam
Grafmonumenten
Kerk en toren
Kerkzegel
Orgel
Oud predikanten
Restauratie 1901
Restauratie 2008
  De brand van 13 juli 1901

1901 is voor de Hervormde Gemeente en de burgerlijke gemeente een rampjaar omdat toen de kerk en toren volledig zijn uitgebrand.

In de notulen van de kerkenraad uit die tijd lezen we het volgende:

In Memoriam

Den 13den Juli 1901 heeft een zware ramp onze gemeente getroffen. Kerkgebouw en toren zijn in vlammen opgegaan. Het vuur waarschijnlijk ontstaan door de werkzaamheden van een loodgieter op het dak der Kerk deed spoedig het dak instorten. Ontzettend werd het schouwspel toen ook de vlammen den toren aantastten. De belendende huizen ja de geheele oostzijde van het dorp verkeerden toen in groot gevaar. De stoombrandspuit uit 's-Gravenhage slaagde er in de omgeving te bewaren. Het inwendige van Kerk en toren is geheel verteerd. De naakte muren leveren een droevige aanblik. Predikstoel, orgel, banken alles is verbrand. Het archief van den Kerkeraad, de meubels van de kerkekamer, de boekenkast der Jongelingsvereniging, de kerkebijbels van den Kerkeraad, de kanselbijbel, de lezenaar van den voorzanger werden gered. Naar begrooting werd de ruïne den volgenden Zondag door 10.000 vreemdelingen bezocht.

Het kerkgebouw was verzekerd met het inwendige voor ƒ 50.000 bij de firma de Jonge te Amsterdam. De toren voor ƒ 6000 bij de assurantiemaatschappij te Brussel.

Zondag 7 juli was 's-morgens in onze Kerk gepredikt over Ezechiël 9 : 4. Gezongen was ps. 119: 69. ps 97: 1. ps. 37: 19. ps 73: 14. 's Avonds was behandeld de 40ste vraag van den Heidelbergschen Catechismus. Beide beurten bij monde van Ds. A. van der Sluis. Het laatste vers in dien avond in onze kerk gezongen was ps 72: 7.

Zondagavond 14 Juli vergaderde de gemeente in het Kerkgebouw der Gereformeerden, ons welwillend aangeboden. Het was een aandoenlijke ure voor gemeente en leeraar. De smart was zichtbaar. De text door Ds. van der Sluis gekozen Klaagl 2: 7: 'Hij heeft zijn Heiligdom te niet gedaan' werd met ontroering behandeld en aangehoord. Gezongen werden ps 63: 2. ps 74: 7. ps 102: 8. ps 124: 1,2. Ps 147: 3.

De brand is op zaterdagmiddag 13 juli omstreeks kwart over drie ontdekt. De "brandspuit" van Monster die in de nabijheid van de kerk gestationeerd was, was spoedig aan het blussen. Ook de "brandspuit" van Poeldijk was snel ter plaatse. Die middag was er een sterke wind, zodat het vuur snel aanwakkerde en de brand kon overslaan naar de dichtstbijzijnde woningen. Daarom besloot het gemeentebestuur telegrafisch hulp te vragen aan de brandweer van Den Haag. Omstreeks half zes kwam de 'stoomspuit' uit Den Haag. Water was er voldoende in de buurt, daar de haven in de huidige Havenstraat nog doorliep tot dicht bij de kerk.

De dichtstbijzijnde huizen ten zuidoosten van de kerk werden ontruimd, maar gelukkig vatten deze geen vlam. Wel ontstond er brand in enige met riet gedekte schuren die achter deze huizen gelegen, maar deze brandjes werden snel geblust. In het begin van de avond waren kerk en toren totaal uitgebrand.

Zoals we hiervoor al hebben kunnen lezen, werd op zondag 14 juli dienst gehouden in de Gereformeerde kerk. Hierna werden de diensten in de kerk van Terheijde aan Zee gehouden.

De vergaderingen van kerkenraad, kerkvoogdij en notabelen vonden plaats in de Openbare school, evenals de catechisaties.


 
Zondag 21 april
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 21 april
16:30 uur
Ds. M.B. van den Akker

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen